główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 28 grudnia 2012 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie: 1. zmiany uchwały Nr 3/V/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.800.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola", 2. uchylenia uchwały Nr 1/XVI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 650.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola", 3. uchylenia uchwały Nr 19/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr 1/XVI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 650.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola".pdf 165 KB
Projekt uchwały w zmieniającej uchwałę Nr 14/XVII/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.130.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola".pdf 121 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.zip 600 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2012.zip 137 KB
Projekt uchwały uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.zip 295 KB
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2013.zip MB
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty.pdf 1 B
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 1 B
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf 108 KB
Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów.pdf 108 B
Projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na ternie gminy Żabia Wola nie zamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne.pdf 108 B
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola dla fragmentu miejscowości Słubica B (obszar 1).zip MB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Grzegorzewice.pdf 75 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok.pdf 158 KB
Projekt w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2013 roku.pdf 92 KB
Projekt w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok.pdf 110 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.pdf 81 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Urząd Gminy Żabia Wola.pdf 86 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 27 listopada 2012 r.

artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 30 październik 2012 r.

artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 25 wrzesień 2012 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie: nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola.pdf 102 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf 131 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi (z załącznikami).pdf 162 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 8/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.pdf 132 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2012.pdf 37 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 14/XVII/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.130.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola".pdf 185 KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf 38 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Żabia Wola (dz. 170/3 Bartoszówka, dz. 160/2 Skuły).pdf 301 KB
--- Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Żabia Wola (dz. 170/3 Bartoszówka, dz. 160/2 Skuły).zip MB
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów oraz Wycinki Osowskie.pdf 208 KB
--- Załączniki do projektu uchwały w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Żelechów oraz Wycinki Osowskie.zip MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.pdf 128 KB
--- Załącznik do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.jpg 828 KB
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze.pdf 210 KB
--- Załącznik do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze.pdf 188 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.pdf 226 KB
--- Załączniki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.zip MB
artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 30 lipiec 2012 r.