główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 grudzień 2009 r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok. 53 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola o zmianie uchwały NR 1/XXXV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie taryfy za pobieraną wodę z wodociągu gminnego 82 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Żelechów gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne 53 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: przystąpienia Gminy Żabia Wola do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. 169 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 75 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żabia Wola na 2010 rok 128 KB
Załączniki do Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żabia Wola na 2010 rok MB
Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żabia Wola na 2010 rok 249 KB
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne 144 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2010 roku 92 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 r. 113 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w lata 2010 ? 2015 122 KB
Załacznik Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w lata 2010 - 2015 162 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola , województwo mazowieckie" 257 KB
Załaczniki do Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola , województwo mazowieckie. 887 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 24 listopad 2009 r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wolaw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 123 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wolaw sprawie : udzielenia pomocy finansowej na rzecz Starostwa Powiatu Grodziskiego 82 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku 364 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku 354 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 150 KB
Załączniki do Projektu uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 236 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie taryfy za pobieraną wodę z wodociągu gminnego 84 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Zabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Żelechów gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod budowę ujęcia wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia 53 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żabia Wola do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie 77 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Żelechów, gm. Żabia Wola. 124 KB
artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 27 październik 2009 r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 124 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A we współpracy z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 700.000,00 zł. /Siedemset tysięcy złotych / na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola - II etap". 156 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola zmieniająca Uchwałę Nr 24/XXX/2009 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 200.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa ujęcia wody w miejscowości Musuły". 268 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wolazmieniająca Uchwałę Nr 23/XXX/2009 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.200.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę ? budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola - II etap". 117 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 8/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Żabia Wola. 79 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010?. 200 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Zalesie gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogę gminną 93 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Żelechów gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogę gminną 52 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Pieńki Zarębskie i uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Ojrzanów i Żelechów. 170 KB
artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 września 2009 r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany numeracji porządkowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli. 83 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany numeracji porządkowej Domu Kultury w Żabiej Woli. 121 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Jastrzębnik, Żabia Wola oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Osowiec. 144 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 65 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Żabia Wola gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogę gminną 93 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z wniosku Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Mszczonowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m.Żabia Wola gm. Żabia Wola oznaczonej nr ew.13/22 55 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku 26 KB
Załacznik do Uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku 372 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 150 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 78 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku 378 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku 371 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Siestrzeń 327 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Nowa Bukówka 376 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część wsi Bieniewiec 419 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część wsi Bieniewiec 363 KB
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Grzymek. 414 KB
artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 12 sierpnia 2009 r.