Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 grudzień 2009 r.

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok.   53.035 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola o zmianie uchwały NR 1/XXXV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie taryfy za pobieraną wodę z wodociągu gminnego   81.585 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Żelechów gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne   53.035 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: przystąpienia Gminy Żabia Wola do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.   168.804 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok   74.631 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żabia Wola na 2010 rok   127.644 KB
Załączniki do Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żabia Wola na 2010 rok   1.993 MB
Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żabia Wola na 2010 rok   249.489 KB
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne   143.805 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2010 roku   91.696 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 r.   112.809 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w lata 2010 ? 2015   121.921 KB
Załacznik Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w lata 2010 - 2015   162.167 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola , województwo mazowieckie"   257.220 KB
Załaczniki do Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola , województwo mazowieckie.   887.078 KB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 24 listopad 2009 r.

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wolaw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok   123.052 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wolaw sprawie : udzielenia pomocy finansowej na rzecz Starostwa Powiatu Grodziskiego   81.860 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku   364.018 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku   354.485 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych   149.508 KB
Załączniki do Projektu uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych   235.814 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie taryfy za pobieraną wodę z wodociągu gminnego   84.337 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Zabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Żelechów gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod budowę ujęcia wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia   52.608 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żabia Wola do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie   76.858 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Żelechów, gm. Żabia Wola.   123.772 KB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 27 październik 2009 r.

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok   124.426 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A we współpracy z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 700.000,00 zł. /Siedemset tysięcy złotych / na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola - II etap".   156.327 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola zmieniająca Uchwałę Nr 24/XXX/2009 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 200.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa ujęcia wody w miejscowości Musuły".   268.375 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wolazmieniająca Uchwałę Nr 23/XXX/2009 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.200.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę ? budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola - II etap".   117.432 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 8/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Żabia Wola.   79.293 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010?.   200.317 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Zalesie gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogę gminną   93.293 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Żelechów gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogę gminną   52.299 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Pieńki Zarębskie i uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Ojrzanów i Żelechów.   169.943 KB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 września 2009 r.

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany numeracji porządkowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli.   83.374 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany numeracji porządkowej Domu Kultury w Żabiej Woli.   121.122 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Jastrzębnik, Żabia Wola oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Osowiec.   144.048 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.   65.397 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Żabia Wola gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogę gminną   92.738 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z wniosku Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Mszczonowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m.Żabia Wola gm. Żabia Wola oznaczonej nr ew.13/22   55.303 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku   25.500 KB
Załacznik do Uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku   371.548 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.   150.116 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok   77.923 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku   377.846 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku   371.341 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Siestrzeń   327.242 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Nowa Bukówka   376.117 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część wsi Bieniewiec   418.577 KB
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część wsi Bieniewiec   363.073 KB
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Grzymek.   414.280 KB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 12 sierpnia 2009 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 22 i 30 czerwca 2009 r

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 200.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa ujęcia wody w miejscowości Musuły".   111.594 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.200.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola - II etap".   110.714 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: realizacji Projektu inwestycyjnego pn.: "RÓWNY START DO EDUKACJI - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez budowę przedszkola w Żabiej Woli"   95.207 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku   374.713 KB
Załącznik do Projektu Uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku   371.115 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Zaręby gm. Żabia Wola stanowiącej poszerzenie drogi gminnej   52.737 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Zalesie gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogę gminną   53.365 KB
Uchwała Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Bieniewiec gm. Żabia Wola   62.555 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok   206.895 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku   112.193 KB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 25 maja 2009 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 28 kwietnia 2009 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 31 marca 2009 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 31 marca 2009 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola- 12 i 24 luty 2009r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola- 12 i 24 luty 2009r.