główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 23 września 2020 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 86/8, 88/2, 88/3, 93/6, 97/9, 98/10, 102/1 położonej w m.Siestrzeń, na rzecz Gminy Żabia Wola 218 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzegorzewice 171 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siestrzeń 184 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola 175 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów 164 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ojrzanów 165 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzegorzewice 183 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola 166 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzegorzewice 167 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola 203 KB
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie sołectwa Osowiec w gminie Żabia Wola 252 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4/II/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola 139 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 5/II/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 141 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Żabia Wola, określenia przedmiotu ich działania i składu osobowego 145 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 29 lipca 2020 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słubica Dobra 231 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec 168 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ojrzanów 185 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów 175 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów 193 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów 173 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieniewiec 165 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żabia Wola 130 KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2019 rok 130 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2019 rok 133 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 67/XV/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żabia Wola 454 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w roku szkolnym 2020/2021 140 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/XLIV/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola zmienionej kolejno Uchwałą Nr 1/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 stycznia 2016r., kolejno Uchwałą Nr 51/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r., kolejno Uchwałą Nr 64/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r, kolejno Uchwałą Nr 8/XXIV/2017 z dnia 31 stycznia 2017r., kolejno Uchwałą Nr 37/XXVII/2017 z dnia 13 czerwca 2017r., kolejno Uchwałą Nr 9/XXXIII/2018 z dnia 27 marca 2018r. oraz kolejno Uchwałą Nr 7/V/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. 14 MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola dla terenu miejscowości Grzegorzewice MB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach 265 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 108/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2020 r. MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Żabia Wola nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Huta Żabiowolska, Grzegorzewice, Lasek, Osowiec, Wycinki Osowskie, i Zaręby 141 KB
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 190 KB
Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego 198 KB
artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 30 czerwca 2020 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Żabia Wola 269 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla realizacji projektu Spółki Pleograf Studios Ltd z siedzibą w Londynie dotyczącego budowy Kompleksu Studia Filmowego i Telewizyjnego na terenie Gminy Żabia Wola 136 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzegorzewice 171 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wycinki Osowskie 263 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wycinki Osowskie 189 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Bieniewiec gm. Żabia Wola 135 KB
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Jastrzębnik gm. Żabia Wola 135 KB
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki tej opłaty 140 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 2020 rok MB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Musuły (obszar XIId) MB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki o nr ew. 95/12, 95/16, 97/5 położone w miejscowości Kaleń MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola 14 MB
artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 23 czerwca 2020 r.

artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 4 maja 2020 r.