główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola - 27 grudnia 2018 r.

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 19 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i domu? na lata 2019-2023 294 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 277 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli 364 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 48/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola 145 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 49/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Żabia Wola 144 KB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żabia Wola 233 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok 284 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 89/XXXI/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola MB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2018 MB
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 301 KB
artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 25 września 2018 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Żabia Wola 143 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 89/XXXI/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola MB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Ojrzanów, Osowiec, Huta Żabiowolska, Lasek MB
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola 460 KB
Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola oraz Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 17 MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowośd Żelechów z wyłączeniem Obszaru 1D-2 MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola MB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Zaręby obszar I MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki o nr ew. 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7, 178 położone w miejscowości Zalesie 658 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola 133 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Słubica A gm. Żabia Wola 135 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Huta Żabiowolska gm. Żabia Wola 134 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu 195 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragmenty miejscowości Żelechów 197 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Żabia Wola 162 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Żabia Wola 222 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2018 MB
artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 27 lipca 2018 r.

artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 19 czerwca 2018 r.