Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 20 grudnia 2016 r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 listopada 2016 r.

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019"   279.241 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"   281.093 KB
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola   390.003 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016   138.270 KB
Projekt uchwały w sprawie: nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola   134.730 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z wniosku Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Mszczonowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola oznaczonej nr ew. 13/23   135.178 KB
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 30/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2) w części nieunieważnionej Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego   292.047 KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2)   2.709 MB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości   141.629 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XIV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych   304.595 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola   134.407 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola   134.553 KB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 25 października 2016 r.

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Rumianka gm. Żabia Wola   135.880 KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność gminy Żabia Wola na grunt stanowiący własność osoby fizycznej   138.877 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola   136.000 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016   1.313 MB
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 50/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek (obszar XI)   212.485 KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek (obszar XI)   3.447 MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 61/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola zmienionej Uchwałą Nr 1/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola   190.066 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/V/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola   1.873 MB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica A (obszar XXIV)   3.544 MB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelechów   942.896 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 33/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola   191.431 KB
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych   206.513 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola   136.471 KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Grzegorzewice ? obszar Ib   622.686 KB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 27 września 2016 r.

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola   218.558 KB
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli   242.253 KB
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola   139.286 KB
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa uznanego za pomnik przyrody   376.252 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Huta Żabiowolska i Ojrzanów   937.115 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 26/XVIII/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.029.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. ?Budowa przedszkola w miejscowości Żabia Wola?   269.590 KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek (obszar XI)   3.312 MB
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Żabia Wola ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego   137.026 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Słubica B gm. Żabia Wola   136.133 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola na rzecz jej użytkownika wieczystego   137.105 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola   134.099 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu   216.364 KB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 21 czerwca 2016 r.

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola   66.604 KB
--- Tekst Statutu - projekt   119.778 KB
--- Załącznik nr 1   429.796 KB
--- Załącznik nr 2   51.520 KB
Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości   65.583 KB
--- Załącznik nr 1 - wzór deklaracji   139.937 KB
Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2015 rok   64.041 KB
Projekt uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   67.740 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego   68.805 KB
Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego   68.657 KB
Projekt uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola /z załącznikiem/   113.112 KB
Projekt uchwały w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 54/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola   63.063 KB
Projekt uchwały w sprawie:sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów   73.822 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016   66.563 KB
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Koncepcji programowo przestrzennej gospodarki ściekowej dla gminy Żabia Wola   76.521 KB
Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.271.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2016 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku   69.832 KB
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola   76.043 KB
Projekt uchwały w sprawie: uchylenia nieogłoszonej uchwały Rady Gminy Żabia Wola nr 7/XVII/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola   67.115 KB
Projekt uchwały w sprawie: likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu /z załącznikiem/   103.584 KB
Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2015 rok   62.882 KB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 26 kwietnia 2016 r.

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w lata 2016 - 2021 /z załącznikiem/   118.432 KB
Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.029.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa przedszkola w miejscowości Żabia Wola"   69.737 KB
SPRAWOZDANIE za rok 2015 z realizacji "Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016"   455.884 KB
Projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec   64.618 KB
--- Załącznik graficzny /ul. Wilcza, Osowiec/   899.991 KB
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki o nr ew. 95/12, 95/16, 97/5 położone w miejscowości Kaleń   41.828 KB
--- Załącznik graficzny /projekt, Kaleń/   1.719 MB
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki o nr ew. 36/1, 36/2 położone w miejscowości Musuły   36.721 KB
--- Załącznik graficzny /projekt, Musuły/   1.179 MB
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ojrzanów w granicach administracyjnych   36.480 KB
--- Załącznik graficzny /projekt, Ojrzanów/   3.832 MB
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Osowiec w granicach administracyjnych   36.485 KB
--- Załącznik graficzny /projekt, Osowiec/   2.733 MB
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Zaręby w granicach administracyjnych   36.501 KB
--- Załącznik graficzny /projekt, Zaręby/   4.310 MB
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Żabia Wola w granicach administracyjnych   36.806 KB
--- Załącznik graficzny /projekt, Żabia Wola/   98.453 KB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 marca 2016 r.

Załączniki
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 53/XI/2011 z dnia 27 września 2011 r. Rady Gminy Żabia Wola w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1390)   104.055 KB
Projekt uchwały w sprawie: wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola   78.352 KB
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola   185.661 KB
--- Załącznik nr 1 do Statutu /Mapa określająca granice gminy/   429.796 KB
--- Załącznik nr 2 do Statutu /Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych/   51.521 KB
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 40/2006 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli   62.166 KB
Projekt Uchwały w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Żabia Wola i Grzmiąca   800.468 KB
Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego   68.811 KB
Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pniewy   67.783 KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku   64.382 KB
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola   76.160 KB
--- Załącznik nr 1 /Wieloletnia Prognoza Finansowa/   175.556 KB
--- Załącznik nr 2 /Wykaz przedsięwzięć do WPF/   87.131 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016   69.278 KB
--- Załączniki do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016   456.205 KB
Projekt uchwały w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ciepłe A (obszar V)   199.667 KB
--- Załączniki do projektu uchwały w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ciepłe A (obszar V)   2.707 MB

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 26 stycznia 2016 r.