Podatek leśny - osoby fizyczne

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) oraz Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)
 
Ustawa do pobrania
 
I. Termin powstania obowiązku podatkowego
Zgodnie z art. 5 pkt 1- 4 Ustawy o podatku leśnym.
Art. 7.
1. Zwalnia się od podatku leśnego:
1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
3) użytki ekologiczne.
 
II. Termin płatności
Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:
- do 15 marca
- do 15 maja
- do 15 września
- do 15 listopada
W przypadku nieterminowego uregulowania należności podatkowych zostaną naliczone odsetki za zwłokę, które zgodnie z art 53 § 4 Ustawy Ordynacja podatkowa naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.
 

UWAGA!
Podatek jest płatny do rąk inkasenta, poprzez pocztę, w banku na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy.

Bank Spółdzielczy Biała Rawska o/Mszczonów 32 9291 0001 0046 3049 2000 0060 (należy podać nr decyzji)


Dostępne kategorie:
Osoby fizyczne
Osoby prawne