Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Krystyna Janiszewska
inspektor

pokój nr 3,
tel. (46) 857 81 81; 857 82 24; 857 82 94;
nr wewnętrzny: 33,
k.janiszewska@zabiawola.pl

Zadania:
• Zapewnienie obsługi administracyjnej oraz kancelaryjno-technicznej, Rady Gminy i jej komisji,
• Przesyłanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
• Ewidencjonowanie wniosków wpływających w ramach inicjatywy lokalnej.
• Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych.
• Prowadzenie rejestru instytucji kultury.
• Prowadzenie spraw dotyczących ustanowienia herbu i flagi gminy.
• Prowadzenie spraw związanych z uchwaleniem i zmianą Statutu Gminy, Statutu sołectw i jednostek organizacyjnych Gminy.
• Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem referendów oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego, Prezydenta, Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego, ławników i innych organów przedstawicielskich w zakresie zleconym przepisami prawa.
• Prowadzenie spraw dotyczących wyborów sołtysów.
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

• Promocja Gminy, gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz (foldery, mapy, katalogi).
• Redagowanie artykułów do kwartalnika „Nasza Gmina Żabia Wola”, opracowywanych przez pracowników merytorycznych i przekazywanie ich druku.
• Wykonywanie zadań dotyczących zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych na obszarze Gminy oraz w sprawach dotyczących zgromadzeń
• Aktualizacja strony internetowej Gminy www.zabiawola.pl
• Publikacja w BIP w zakresie zagadnień wynikających z powierzonych zadań.
• Prowadzenie spraw związanych z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją, a w szczególności:
a) prowadzenia spraw związanych z bibliotekami, m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych oraz innych instytucji kultury,
b) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,
c) realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku za wyjątkiem pracowniczych ogrodów działkowych. 
 

• Zastępstwo pracownika ds. informatyzacji i bezpieczeństwa informacji
• Zastępstwo pracownika ds. kancelaryjnych/sekretariatu