główna zawartość
artykuł nr 1

Stanowisko ds. Promocji i Obsługi Rady Gminy

Krystyna Janiszewska
inspektor

pokój nr 5,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 33,
tel. (46) 858 27 33
k.janiszewska@zabiawola.pl

Zadania:

 • Zapewnienie obsługi administracyjnej oraz kancelaryjno-technicznej, Rady Gminy i jej komisji,
 • Przesyłanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 • Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Prowadzenie rejestru instytucji kultury.
 • Prowadzenie spraw dotyczących ustanowienia herbu i flagi gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z uchwaleniem i zmianą Statutu Gminy, Statutu sołectw i jednostek organizacyjnych Gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem referendów oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego, Prezydenta, Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego, ławników i innych organów przedstawicielskich w zakresie zleconym przepisami prawa.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wyborów sołtysów.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 • Promocja Gminy, gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz (foldery, mapy, katalogi).
 • Redagowanie artykułów do kwartalnika gminnego, opracowywanych przez pracowników merytorycznych i przekazywanie ich druku.
 • Wykonywanie zadań dotyczących zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych na obszarze Gminy oraz w sprawach dotyczących zgromadzeń;
 • Publikacja w BIP w zakresie zagadnień wynikających z powierzonych zadań.
 • Prowadzenie spraw związanych z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją, a w szczególności:
  a) prowadzenia spraw związanych z bibliotekami, m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych oraz innych instytucji kultury,
  b) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,
  c) realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku za wyjątkiem pracowniczych ogrodów działkowych.