główna zawartość
artykuł nr 1

Stanowisko ds. Kadrowych, Z-ca Kierownika USC

Paulina Potkańska
inspektor
Z-ca Kierownika USC

pokój nr 12,
tel. (46) 858 27 00, nr wewnętrzny: 34,
tel. (46) 858 27 34,
p.potkanska@zabiawola.pl

Zadania:

 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i zmianą regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy i Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy;
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta Gminy;
 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • Prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze;
 • Przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzania okresowych ocen pracowników; 
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizowaniu staży absolwenckich, prac interwencyjnych oraz robót publicznych na terenie gminy;
 • Współpraca z Sądem Rejonowym w Żyrardowie w zakresie wykonywania przez osoby skazane, nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, w tym rozliczanie czasu pracy, sporządzanie wymaganych przez Sąd sprawozdań i informacji; 
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, kontrolki wyjść osobistych i służbowych w godzinach pracy;
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
 • Organizowanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników.
 • Organizowanie szkoleń w zakresie bhp;
 • Realizacja zadań należących do Kierownika USC - podczas jego nieobecności