główna zawartość
artykuł nr 1

Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami

Halina Pałasz
inspektor

pokój nr 8,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 19,
tel. (46) 858 27 19
h.palasz@zabiawola.pl

Zadania:

 • Współpraca przy opracowaniu prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 • Ocena aktualizacji Studium i planów miejscowych.
 • Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Dokonywanie analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonywanie wypisów i wyrysów ze studium i planu miejscowego.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie zamówień należących do stanowiska.
 • Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym spraw związanych z:
  a) rozgraniczaniem nieruchomości,
  b) opiniowaniem wstępnych projektów podziału nieruchomości,
  c) ustalaniem opłaty adiacenckiej,
  d) tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
  e) ustalaniem wartości nieruchomości, cen i opłat za korzystanie z nich,
  f) organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
  g) komunalizacją gruntów,
  h) prowadzeniem spraw dotyczących przekazania jednostce organizacyjnej lasów, gruntów i innych nieruchomości bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia,
  i) zatwierdzanie podziału nieruchomości,
  j) wnioskowaniem o udzielenie zezwolenia na zakładanie i prowadzenie na nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy ciągów drenażowych, przewodów itp.
  k) ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej,
  l) przygotowaniem dokumentów dotyczących prawa pierwokupu nieruchomości,
  ł) prowadzeniem spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości,
  m) współpracy z właściwym Starostą w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu.
 • Przygotowanie decyzji i opinii dotyczącej podziału i scalania nieruchomości.
 • Klasyfikacja gleboznawcza.
 • Współpraca z Zakładem Energetycznym i Gazowniczym w zakresie inwestycji  infrastrukturalnych na terenie gminy, wynikająca z ustawy prawo energetyczne.
 • Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi i przejmowanych na własność przez Gminę, w tym: prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które na zasadzie art.73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną stały się własnością Gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z oddaniem w dzierżawę, najem, użyczenie w drodze umowy, gruntów na cele określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 • Wydawanie decyzji dotyczących opłaty planistycznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Przedkładanie Radzie Gminy okresowych informacji o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 • Sporządzanie informacji o stanie mienia Gminy do 31 marca każdego roku – zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących pracowniczych ogrodów działkowych, zagospodarowanie wspólnot gruntowych.
 • Sporządzanie dla obszaru Gminy projektu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów posiadanych przez nich gospodarstw.
 • Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem statutu spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową i planów zagospodarowania oraz regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki sprawującej zarząd nad wspólnotą gruntową.
 • Wnioskowanie do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych w sprawach ujawnienia w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy.
 • Potwierdzanie prawomocności aktów uwłaszczeniowych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia mienia komunalnego Gminy.