główna zawartość
artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych

Ewelina Radkiewicz
pokój nr 6,
tel. (46) 858 27 00, nr wewnętrzny: 37,
tel. (46) 858 27 37
e.radkiewicz@zabiawola.pl

Zadania:

Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO),oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • udzielanie wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko;
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych w imieniu administratora;
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu ochrony danych;
 • monitorowanie przestrzegania powyższego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, działania zwiększające świadomość,  audyty;
 • gromadzenie informacji o zaistniałych naruszeniach oraz incydentach godzących w bezpieczeństwo przetwarzania danych;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą. Udzielanie osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie informacji o wykonywaniu praw przysługujących jej na mocy RODO, monitorowanie zmian w stosownych dziedzinach (o ile zmiany te mają wpływ na ochronę danych osobowych;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 • aktualizowanie wiedzy w przedmiocie powierzonych zadań, m.in. na temat metod przetwarzania danych, systemów informatycznych, zabezpieczeń danych;
 • udział w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ochrony danych;
   
 • Koordynacja działań w zakresie informatyzacji Urzędu Gminy Żabia Wola;
 • Realizacja zadań związanych z rozwojem e-urzędu;
 • Administrowanie i aktualizacja strony internetowej Gminy Żabia Wola www.zabiawola.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola (redaktor BIP),
 • Nadzór nad aktualizacją strony internetowej Gminy Żabia Wola oraz BIP przez wyznaczonych pracowników Urzędu;
 • Współpraca z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w opracowywaniu wniosków o fundusze unijne w zakresie cyfryzacji i informatyzacji Gminy;
 • Monitorowanie stanu wdrożenia i wykorzystania systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) przez pracowników Urzędu;
 • Monitorowanie stanu wdrożenia i wykorzystania Systemów Dziedzinowych przez pracowników Urzędu;
 • Prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, wsparcie techniczne;
 • Zgłaszanie i obsługa awarii oprogramowania komputerowego we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu;
 • Nadzór nad realizacją zadań powierzonych pracownikowi na stanowisku informatyk w zakresie zabezpieczenia danych osobowych w systemach informatycznych;
 • Wsparcie akcji wyborczych w wyborach i referendach lokalnych oraz ogólnokrajowych w zakresie obsługi informatycznej;
 • Wsparcie pracownika na stanowisku ds. Promocji i Obsługi Rady Gminy w realizacji powierzonych mu zadań:
  Współadministrowanie i aktualizacja oficjalnego fanpage Gminy Żabia Wola (Facebook), kanału Gminy Żabia Wola na YouTube.
 • Zastępstwo pracownika ds. Promocji
 • Zastępstwo informatyka