główna zawartość
artykuł nr 1

Stanowisko ds. obywatelskich i archiwum zakładowego (SO)

Bogusława Murzyn
inspektor

pokój nr 1,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 24,
tel. (46) 858 27 24
b.murzyn@zabiawola.pl

Zadania:

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 • Realizacja zadań związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach, a w szczególności przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w tym zakresie.
 • Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, w tym podejmowanie czynności przygotowawczych w celu wydawania decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, przygotowywanie spisów wyborców oraz udostępnianie ich do wglądu wyborcom.
 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu ludności i mieszkań.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Kart Dużych Rodzin dla członków rodzin wielodzietnych.
 • Udostępnianie na wniosek informacji publicznej lub odmowa dostępu do informacji.
  Wykonywanie zadań Koordynatora Czynności Kancelaryjnych.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego i współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją.
 • Wykonywanie czynności związanych z obsługą systemu teleinformatycznego związanego z realizacją programu na rzecz rodzin wielodzietnych.
 • W ramach zastępstwa:
  a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych,
  b) występowanie o nadanie numeru pesel w związku z ubieganiem się o wydanie dowodu osobistego,
  c) udostępnianie danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych, d) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych wskazanej osoby.
 • Zastępstwo pracownika ds. Obsługi Rady Gminy